เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

08.00 - 20.00 น.

เสาร์

10.00 - 18.00 น.

ยินดีให้บริการ

nopzzi

Travel License : 11/06940

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน Special Program Taiwan อุทยานไท่ผิงซาน อี๋หลาน ทะเลสาบ ไทเป 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน Special Program Taiwan อุทยานไท่ผิงซาน อี๋หลาน ทะเลสาบ ไทเป 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน Special Program Taiwan อุทยานไท่ผิงซาน อี๋หลาน ทะเลสาบ ไทเป 5วัน 3คืน

เที่ยวไต้หวัน Special Program Taiwan อุทยานไท่ผิงซาน อี๋หลาน ทะเลสาบ ไทเป 5วัน 3คืน อุทยานไท่ผิงซาน นั่งรถไฟปองปอง เที่ยวน้ำพุร้อนกลางเขา ชม ต้นไม้ยักษ์ 2500 ปี นั่งรถไฟโบราณ ชมวิว เที่ยว น้ำพุร้อนกลางเขา ถ่ายรูปสุดชิค ท่าเรือเจิ้งปิง ฮวาซาน 1914 ชิมไข่ออนเซ็น

รหัสทัวร์

TW_BR00019

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

15 พ.ค. 67 - 12 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

21,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Eva Air

มิ.ย. 67

21,999฿

12-16

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

21,999

21,999

21,999

4,700

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

นัดพบที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติเถาหยวน - เมืองอี๋หลาน - อุทยานไท่ผิงซาน - ต้นไม้ยักษ์ 2500 ปี - ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถ) - น้ำพุร้อนกลางเขา เจียวจือเจ๋อ(ไม่รวมค่าเเช่น้ำพุร้อน) - ชิมไข่ออนเซ็น - เมืองเจียวซี

Day : 3

เดินทางสู่เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เดินทางสู่เมืองไถจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day : 4

ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานซุน - ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮวาซาน 1914

Day : 5

Germanium - อุทยานเย๋หลิ่ว (รวมค่าตั๋ว) - หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ส่งออกสนามบินเถาหยวน

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง