เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

08.00 - 20.00 น.

เสาร์

10.00 - 18.00 น.

ยินดีให้บริการ

nopzzi

Travel License : 11/06940

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN บินหรู Full Service บินตรงเชียงใหม่ 4วัน 3คืน JX

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN บินหรู Full Service บินตรงเชียงใหม่ 4วัน 3คืน JX

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN บินหรู Full Service บินตรงเชียงใหม่ 4วัน 3คืน JX

เที่ยวไต้หวัน เมืองหนานโถว วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป ร้านพายสับประรด ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน ศูนย์เครื่องสำอาง เมืองเถาหยวน

รหัสทัวร์

TW_JX00024

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

11 พ.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

18,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

STARLUX Airlines

ต.ค. 67

20,999฿

19-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,000

6,000

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป)

Day : 2

เมืองหนานโถว ● วัดเหวินหวู่ ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

เมืองไทเป ● ร้านพายสับประรด ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)● Germanium ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day : 4

วัดหลงซาน ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● เมืองเถาหยวน ● สนามบินเถาหยวน ● ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง