เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

08.00 - 20.00 น.

เสาร์

10.00 - 18.00 น.

ยินดีให้บริการ

nopzzi

Travel License : 11/06940

หน้าแรก

/

ทัวร์คาซัคสถาน

/

ทัวร์คาซัคสถาน เอเชียกลาง 5 สถาน 15วัน 13คืน (T5)

ทัวร์คาซัคสถาน เอเชียกลาง 5 สถาน 15วัน 13คืน (T5)

ทัวร์คาซัคสถาน เอเชียกลาง 5 สถาน 15วัน 13คืน (T5)

เที่ยวคาซัคสถาน เอเชียกลาง 5 สถาน 15วัน 13คืน อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน) นิสา หลุมไฟนรก (Door to Hell) ดาโชกุซ คีวา (อุซเบกิสถาน) อูร์เก้นช์ ทาชเคนต์ คูจานด์ (ทาจิกิสถาน) อิสตาราฟชาน ไอนี เพนจิเค้นท์ แอนชอพพาส ดูชานเบ ฮิสซาร์ อัลมาตี (คาซัคสถาน) ทะเลสาบ Issyk Lake บิชเคก (คีร์กิซสถาน) อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา โทกโม๊ค

รหัสทัวร์

KZ_T500001

ประเทศ

คาซัคสถาน

กำหนดการเดินทาง

26 พ.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

จำนวนวัน

15วัน 13คืน

ราคาเริ่มต้น

189,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkmenistan Airlines

ต.ค. 67

189,900฿

14-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

189,900

189,900

179,900

37,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพมหานคร – อาซกาบัต (ประเทศเติร์กมินิสถาน) พักค้าง 4 คืน

Day : 2

อาชกาบัต

Day : 3

อาชกาบัต – หลุมไฟนรก (Door to Hell) – อาชกาบัต

Day : 4

อาชกาบัต – นิสา – ดาโชกุซ (ประเทศเติร์กเมนิสถาน)

Day : 5

ดาโชกุซ – คีวา (ประเทศ อุซเบกิสถาน)

Day : 6

คีว่า – ทาชเคนต์ (ประเทศ อุซเบกิสถาน)

Day : 7

ทาชเคนต์ – ด่านออยเบค – คูจานด์ (ประเทศ ทาจิกิสถาน)

Day : 8

คูจานด์ – อิสตาราฟชาน – ไอนี– เพนจิเค้นท์ (ประเทศ ทาจิกิสถาน)

Day : 9

เพนจิเค้นท์ – ซารามซ์ – แอนชอพพาส – ดูชานเบ (ประเทศ ทาจิกิสถาน)

Day : 10

ดูชานเบ – ฮิสซาร์ – ดูชานเบ (ประเทศ ทาจิกิสถาน)

Day : 11

ดูชานเบ – อัลมาตี

Day : 12

อัลมาตี – Issyk Lake

Day : 13

บิชเคก – โทกโม๊ค – บิชเคก (ประเทศคีร์กิซสถาน)

Day : 14

บิชเคก – โทกโม๊ค – อัลมาตี

Day : 15

กรุงเทพมหานคร

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง