เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

08.00 - 20.00 น.

เสาร์

10.00 - 18.00 น.

ยินดีให้บริการ

nopzzi

Travel License : 11/06940

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน (VZ)

เที่ยวไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยผิงซี ชมเศียรราชินีอุทยานเหย่หลิว ช้อปปิ้งซีเหมินติง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

รหัสทัวร์

TW_VZ00108

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

07 มิ.ย. 67 - 22 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

18,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

19,990฿

05-09

19,990฿

12-16

20,990฿

20-24

20,990฿

27-31

ส.ค. 67

20,990฿

10-14

19,990฿

16-20

19,990฿

23-27

18,990฿

30-03ก.ย.

ก.ย. 67

18,990฿

06-10

18,990฿

20-24

19,990฿

27-01ต.ค.

ต.ค. 67

22,990฿

10-14

20,990฿

12-16

19,990฿

16-20

19,990฿

17-21

19,990฿

18-22

20,990฿

19-23

22,990฿

22-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

20,990

20,990

20,990

6,000

10,000

15,990

35

27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

20,990

20,990

20,990

6,000

10,000

15,990

35

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

20,990

20,990

20,990

6,000

10,000

15,990

35

16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

19,990

19,990

19,990

6,000

10,000

14,990

35

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

19,990

19,990

19,990

6,000

10,000

14,990

35

30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

18,990

18,990

18,990

6,000

10,000

13,990

35

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

18,990

18,990

18,990

6,000

10,000

13,990

35

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

18,990

18,990

18,990

6,000

10,000

13,990

35

27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

19,990

19,990

19,990

6,000

10,000

14,990

35

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

22,990

22,990

22,990

6,000

10,000

17,990

35

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

20,990

20,990

20,990

6,000

10,000

15,990

35

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

19,990

19,990

19,990

6,000

10,000

14,990

35

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

19,990

19,990

19,990

6,000

10,000

14,990

35

18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

19,990

19,990

19,990

6,000

10,000

14,990

35

19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

20,990

20,990

20,990

6,000

10,000

15,990

35

22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

22,990

22,990

22,990

6,000

10,000

17,990

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – โรงละครแห่งชาติไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี

Day : 4

ร้านเครื่องสำอางค์ – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ย่านซีเหมินติ

Day : 5

ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย– สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง