เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

08.00 - 20.00 น.

เสาร์

10.00 - 18.00 น.

ยินดีให้บริการ

nopzzi

Travel License : 11/06940

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World 1 ฮ่องกง ญาจาง ดานัง 6วัน 5คืน

ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World 1 ฮ่องกง ญาจาง ดานัง 6วัน 5คืน

ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World 1 ฮ่องกง ญาจาง ดานัง 6วัน 5คืน

ฮ่องกง น่านน้ำสากล ญาจาง(เวียดนาม) ดานัง(เวียดนาม) น่านน้ำสากล ฮ่องกง

รหัสทัวร์

CRU_0175

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

17 มี.ค. 67 - 14 เม.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

41,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Resorts World One

Resorts World One

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

14 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

41,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

20,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Deluxe Cabin

พักห้องละ 2 ท่าน

56,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

28,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

71,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

35,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Palace Suite

พักห้องละ 2 ท่าน

132,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

95,800

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : SUN

วันที่ : -

ท่าเรือ : ฮ่องกง

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 15:00

ลำดับ : 2

วัน : MON

วันที่ : -

ท่าเรือ : ล่องน่านน้ำสากล

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 3

วัน : TUE

วันที่ : -

ท่าเรือ : นาตรัง

เวลาเรือถึง : 08.00

เวลาเรือออก : 18.00

ลำดับ : 4

วัน : WED

วันที่ : -

ท่าเรือ : ดานัง

เวลาเรือถึง : 11.00

เวลาเรือออก : 21.00

ลำดับ : 5

วัน : THU

วันที่ : -

ท่าเรือ : ล่องน่านน้ำสากล

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 6

วัน : FRI

วันที่ : -

ท่าเรือ : ฮ่องกง

เวลาเรือถึง : 12.00

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ห้องพักบนเรือสำราญ 5 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)

- ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ Resorts World One ตามที่ทางเรือได้เตรียมไว้ให้ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

- ภาษีท่าเรืออัตราค่าบริการ

อัตรานี้ไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ 100 USD / ท่าน /ทริป(ชำระบนเรือ) สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ 125 USD / ท่าน /ทริป สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป

- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

- ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าอาหารพิเศษที่สั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ แพ็คเกจเครื่องดื่มที่สั่งกับทางเรือสำราญ

- ค่า Wifi บนเรือสำราญ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

การจองและชำระเงิน

- ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยัน

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจำนวนห้องว่าง

- การไม่เข้าร่วมกิจกรรม, โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง

แพคเกจเรือสำราญคล้ายกัน