เที่ยวทั่วโลก, เที่ยวทัวร์ฮ่องกง, เที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวทัวร์เกาหลี, เที่ยวทัวร์ดูไบ, เที่ยวทัวร์จอร์แดน, เที่ยวทัวร์ตุรกี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เซินเจิ้น - เที่ยวฮ่องกง เที่ยวเซินเจิ้น บริษัททัวร์ฮ่องกง โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ญี่ปุ่น, บริษัททัวร์, ทัวร์ดูไบ

dot
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ญี่ปุ่น, บริษัททัวร์, ทัวร์ดูไบ


ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ทั่วโลก
รับจัดกรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ เที่ยวทั่วโลก ดอทคอม, ทัวร์อ่องกงราคาถูก, ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก, ทัวร์เกาหลีราคาถูก, ทัวร์ต่างประเทศ, เที่ยวรอบโลก, เที่ยวทั่วโลก, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก, ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ทั


( Hiso 06 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (พักเซินเจิ้น 2 คืน) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article


 

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
สุดพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง,หมูหันโต๊ะละ 1ตัว,ไวน์แดง
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 

กำหนดการเดินทาง   ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง   


 สามารถเลือกวันเดินทางได้เอง

คณะ 7 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
คณะ 10 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)


ราคาทัวร์ ท่านละ 16,900 บาท  (รวมทุกอย่างแล้ว) ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบิน CKECK LAP KOK ฮ่องกง - เซินเจิ้น

( - / - / เย็น )
วันที่ 2

เซินเจิ้น - ช๊อปปิ้ง LOWU CENTER - หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมชมโชว์ตระการตา

( เช้า / เที่ยง / เย็น )
วันที่ 3

เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วิคทรอเรียพีค (สูงสุด) - รีพลัสเบย์ - จิวเวอรี่ - ช๊อปปิ้งถนนนาธาน -
เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง – กลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

( เช้า / เที่ยง  / - )


ราคานี้รวม :

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจร
(กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือซื้อตั๋วเดี่ยว)
***ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน***

2. ค่าภาษีสนามบินไทย และ ฮ่องกง
3. ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน
***ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า***
5. ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
6. ค่ารถรับ-ส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยุ่ในรายการ
8. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าประเทศจีน (กรุ๊ป)
9. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000/500,000

ราคานี้ไม่รวม :

1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
2. ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง
3. ค่าอาหาร + เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า พนักงานเสริฟ ฯลฯ
5. ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า – ออก คนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ไม่บังคับ)
7. ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 หยวน และคนขับรถ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน (20 CNY)
 
 

บริษัททัวร์, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก 
ดูรายละเอียดโปรแกรมเต็ม บริษัททัวร์, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก คลิ๊ก   บริษัททัวร์, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก


 
Online Booking  ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก, ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ, ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดรวมรายการท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง และ ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง

รวมรายการท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง หลากหลายสายการบิน article
( 100 - MC 03 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) article
( 100 - MC 08 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเซี่ยน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD)
( 100 - HK 08 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเซี่ยน ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD) article
( 100 - HK 04 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD) article
( Hiso 01 ) ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่โป๋หลิน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 02 ) ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 03 ) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 04 ) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 4 วัน 3 คืน แถมฟรีนองปิง โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 05 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (พักฮ่องกง 1 คืน, เซินเจิ้น 1 คืน) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 07 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (พักเซินเจิ้น 2 คืน, ฮ่องกง 1 คืน) โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 08 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 09 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 10 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
( Hiso 11 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 12 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 13 ) แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)