เที่ยวทั่วโลก, เที่ยวทัวร์ฮ่องกง, เที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวทัวร์เกาหลี, เที่ยวทัวร์ดูไบ, เที่ยวทัวร์จอร์แดน, เที่ยวทัวร์ตุรกี ( Hiso 13 ) แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ญี่ปุ่น, บริษัททัวร์, ทัวร์ดูไบ

dot
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ญี่ปุ่น, บริษัททัวร์, ทัวร์ดูไบ


ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ทั่วโลก
รับจัดกรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ เที่ยวทั่วโลก ดอทคอม, ทัวร์อ่องกงราคาถูก, ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก, ทัวร์เกาหลีราคาถูก, ทัวร์ต่างประเทศ, เที่ยวรอบโลก, เที่ยวทั่วโลก, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก, ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ทั


( Hiso 13 ) แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)


แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเอมมิเรตส์แอร์ไลน์ EK, ทัวร์ฮ่องกง, เที่ยวฮ่องกง


กำหนดการเดินทาง    สามารถเลือกวันเดินทางได้                      ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท  
                          (กรุณาเช็ควันเดินทางกับทางเจ้าหน้าที่)

 

วันแรก             กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –อิสระช๊อปปิ๊ง                                                         ä ( - / - / - )
 
10.30 น.            เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เตรียมเอกสารเพื่อทำการเช็คอินตรวจบัตรโดยสารและกระเป๋าเดินทางด้วยตนเอง  ที่บริเวณทางเข้าประตูหมายเลข 9 แถว T เคาน์เตอร์สายการบิน EMIRATES (EK) หลังจากนั้นผ่านพิธีตรวจหนังสือเดินทาง
13.45 น.            นำทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
17.45 น.            เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความ
                        สะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง
นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย   
                        นำท่านข้ามสะพานแขวนซิงหม่า
(TSING MA BRIDGE)  ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาว
                        ทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4 ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมือง ตัวสะพานชั้นบนจะ
                        เป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR)
กับ แอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express
                        Trains) สะพานซิงหม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์
ของคู่รักทั่วโลก  
พักที่ฮ่องกง  METROPARK MONGKOK HOTEL  หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สอง              วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค)  -โรงงานจิวเวอรี่ – เครื่องยาจีน –
                          วัดหวังต้าเซียน – วัดซีหลิน - กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน –
                          ซิตี้เกท เอาท์เลต - AVENUE OF STAR                                             ä (เช้า / - /- )
 
เช้า                   รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
นำท่านเดินทางสู่วัดเชอกุงหรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน วัดนี้มีกังหัน
ทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ จากนั้นเราจะนำทุกท่านไปชมโรงงานจิวเวอร์รี่และเครื่องยาจีน ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ และจำหน่ายเครื่องประดับในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดรวมถึงมีหลากหลายแบบให้ท่านเลือก นำท่านไหว้พระที่ ซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน หรือคนไทยรู้จักในนาม วัดหวังต้าเซียน วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย นำท่านสู่ วัดชิหลิน หรือ สำนักชี  สำนักชีแห่งนี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง เป็นแหล่งพำนักเพื่อความสงบ มีรูปองค์พระโพธิสัตว์หลายปาง รวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประทับอยู่ในศาลด้านใน ไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตาซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว360 องศาของเกาะลันเตา ซึ่งเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง ไต่ขึ้นบันได 268 ขั้นสู่ฐานที่องค์พระนั่งประทับอยู่ เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250ตันและสูง 34 เมตรองค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้  หลังจากนั้นนำท่าน
อิสระ ช็อปปิ้ง  ที่ห้างดัง Citygate Outlet Mall อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry ก้อมีให้ท่านได้เลือกซื้ออิสระ จนได้เวลาประมาณ 19:00 น.  ออกจาก Citygate และนำท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าอันมีชื่อเสียง ที่ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของฮ่องกงและของโลก  กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani, Feragamo, Bally, G2000 เป็นต้น หรือท่านจะนั่งรถไฟใต้ดิน ข้ามฝั่งสู่เกาะฮ่องกงหรือสถานที่อื่นๆ ที่สถานีรถไฟฟ้าจิมซาจุ่ย   นอกจากนี้ท่านยังสามารถนั่งเรือข้ามฟากระหว่างเกาะฮ่องกงและ แหลมเกาลูน ที่ท่าเรือสตาร์เฟอร์รี่
***กลับสู่ที่พักด้วยตัวท่านเอง 
พักที่ฮ่องกง  METROPARK MONGKOK HOTEL  หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สาม            อิสระช๊อปปิ๊ง – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ                               ä ( - / - / - )
                        หรือเลือกซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติม : HK Disneyland / Ocean Park / Macau
                           
  จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธานมีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
                        ***หากท่านต้องการเที่ยว Hong Kong Disneyland / Ocean Park พร้อมรถรับ - ส่ง  
                         
สามารถสั่งจองและชำระเพิ่มจากแพ็กเกจดังรายละเอียดข้างล่างนี้
                          Option 1 : Hong Kong Disneyland Package
                         ราคาต่อท่าน 2,000 บาท  
                         (บัตรเข้าสวนสนุกสามารถเล่นเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในวัน + รถรับส่ง
                          ระหว่าง โรงแรมที่พักและ Disneyland)  
                          Option 2 : Ocean Park Package
                          ราคาต่อท่าน ผู้ใหญ่ 1,800 บาท
                          (บัตรเข้าสวนสนุกสามารถเล่นเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในวัน + รถรับส่ง
                          ระหว่าง โรงแรมที่พักและ Ocean Park)
                          Option 3 : Macau Full Day Tour
  ตะลุยรอบเมือง วัดอาม่า  วิหารเซนต์ปอลล์ จตุรัสเซนาโด้และ เดอะเวเนเชียนรีสอร์ท
  ราคาต่อท่าน ผู้ใหญ่/เด็ก 3,000 บาท
   ( ราคานี้รวม ค่าตั๋วเรือไป-กลับ, รถรับส่งไป-กลับ, อาหารเที่ยง )    
  *** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน
22.20 น.              ออกเดินทางโดย สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385
00.05+1 น.          ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ
 
<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม       1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ
                                         (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน
                                    2. ค่าภาษีสนามบินไทยและภาษีสนามบินฮ่องกง
                                    3. ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
                                    4. ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
                                    5. ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
                                    6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
                                    7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
                       
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
                                     1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
                                     2. ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง           
                                     3. ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ                              
                                     4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยก
                                         กระเป๋า / พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ
                                     5. ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้
                                     6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริการ
                                     7. ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลล่าร์ฮ่องกงและคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกงต่อวันต่อคน
 
                       
เงื่อนไขการให้บริการ
-    บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินทุกกรณีหากไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตาม Option Tour ที่ซื้อเพิ่มเติม  อาทิเช่น
      ฝนตกหนัก  หรือพายุเข้า
-   เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-   หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้อมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
-   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
-   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
-   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยงเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
-   กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
-   ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
-   เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 
****ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง****
 
หมายเหตุ 
     รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 
 
***ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้***
 

บริษัททัวร์, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก 
ดูรายละเอียดโปรแกรมเต็ม บริษัททัวร์, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก คลิ๊ก   บริษัททัวร์, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก

 
รวมรายการท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง และ ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง

รวมรายการท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง หลากหลายสายการบิน article
( 100 - MC 03 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) article
( 100 - MC 08 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเซี่ยน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD)
( 100 - HK 08 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเซี่ยน ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD) article
( 100 - HK 04 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD) article
( Hiso 01 ) ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่โป๋หลิน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 02 ) ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 03 ) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 04 ) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 4 วัน 3 คืน แถมฟรีนองปิง โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 05 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (พักฮ่องกง 1 คืน, เซินเจิ้น 1 คืน) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 06 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (พักเซินเจิ้น 2 คืน) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 07 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (พักเซินเจิ้น 2 คืน, ฮ่องกง 1 คืน) โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 08 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 09 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 10 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
( Hiso 11 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 12 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article