เที่ยวทั่วโลก, เที่ยวทัวร์ฮ่องกง, เที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวทัวร์เกาหลี, เที่ยวทัวร์ดูไบ, เที่ยวทัวร์จอร์แดน, เที่ยวทัวร์ตุรกี ( 100 - HK 04 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD)
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ญี่ปุ่น, บริษัททัวร์, ทัวร์ดูไบ

dot
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ญี่ปุ่น, บริษัททัวร์, ทัวร์ดูไบ


ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ทั่วโลก
รับจัดกรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ เที่ยวทั่วโลก ดอทคอม, ทัวร์อ่องกงราคาถูก, ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก, ทัวร์เกาหลีราคาถูก, ทัวร์ต่างประเทศ, เที่ยวรอบโลก, เที่ยวทั่วโลก, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก, ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ทั


( 100 - HK 04 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD) article

 


บริษัททัวร์, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์มาเก๊าราคาถูก, ทัวร์มาเกีาราคาประหยัด, ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย 
 

กำหนดวันเดินทาง
ผู้ใหญ่และเด็กใช้เตียง
เด็กไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
16-18, 17-19 ธ.ค. 54
14,500
12,500
2,000

 

 

 

 

 


บริษัททัวร์, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์มาเก๊าราคาถูก, ทัวร์มาเกีาราคาประหยัด, ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย
   

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก              กรุงเทพฯ – มาเก๊า Ø ผ่านด่านจูไห่/ชมถนนคู่รัก / จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล /
                        รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมโชว์ราชวงศ์ถัง / อิสระช้อปปิ้ง
 
¾                     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน แถว E ชั้น 4 ประตู 3 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 
                        
THAI AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการ ตรวจเช็คเอกสาร
                        สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
Q                      นำท่านเดินทางสู่เกาะมาเก๊า โดยเที่ยวบินที่  FD3600  0635 -1035 หรือ FD3602  10.20-13.50
                        (มีค่าอาหารให้ท่านละ 100 บาท สำหรับซื้อทานบนเครื่อง)
                        ถึงสนามบินมาเก๊า  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว  
จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามด่านสู่เมืองจูไห่นั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามของเมืองจูไห่แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”
จากนั้นนำท่าน แวะชมร้านยา ที่เลื่องชื่อที่สุดจะเป็นผลิตภัณฑ์ “บัวหิมะ”สามารถรักษาแผลที่โดนน้ำร้อนลวก และแผลผุผองได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมอีกด้วย 
ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงโชว์ราชวงศ์ถัง ชมการแสดงนาฏศิลป์ในสมัยราชวงศ์ถัง
                        หลังอาหารนำท่านช๊อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๋งเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า
                        ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า
                        กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ
ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง 
                        เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก
                        ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย....จนได้เวลาอันสมควรนำท่านส่งโรงแรมที่พัก
ã   เข้าพัก  2000 YEAR’S HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สอง            จูไห่ Ø สวนสาธารณะดอกบัวขาว(ไหว้เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ)
                        ทานอาหารซีฟู๊ด/ผ่านด่านมาเก๊า/โบสถ์เซ็นพอล/ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่าน ชมสวนสาธารณะดอกบัวขาว ให้ท่านสักการะเจ้าพ่อกวนอู >>>เจ้าแม่กวนอิม >>>และกราบนมัสการเทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพื่อความเป็นสิริมงคล
เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูซีฟู๊ด)

บ่าย                  ...หลังอาหารนำท่านผ่านด่านกลับมาเก๊า

จากนั้นนำท่านชม  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลหน้าฝรั่งจากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซ็นต์ปอล (St.Paul Cathedral) สร้างขั้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991   ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น   เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา    หลุมฝังศพของบาทหลวง   วาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนเมื่อ
ปีค.ศ.1844 นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาว และตำนาน
ของต้นไม้แห่งความรัก    
ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    
                     ã เข้าพัก POUSADA MARINA INFANTE4* หรือ GRANDVIEW HOTEL4* หรือเทียบเท่า
พิเศษ..สุด..สุด นำท่านชม  เดอะ เวเนเซี่ยน  ท่านที่ต้องการ แวะสัมผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเซี่ยน กรุณาแจ้งความจำนงค์กับหัวหน้าทัวร์ก่อน และลงมาขึ้นรถภายใน 10 นาทีหลังจากเช็คอินเข้าที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เดอะ เวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ   (การล่องเรือ หรือ ชมโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง)  ท่านสามารถชมความอลังการของ เดอะเวเนเชี่ยนได้อย่างเต็มอิ่มจนพอใจ จะเดินทางกลับโรงแรมเองเมื่อใดก็ได้ (www.venetianmacao.com/en/home.aspx)  
** จากเวเนเชี่ยนลูกค้าต้องเดินทางกลับที่พักโรงแรมเอง**
 
 
วันที่สาม          มาเก๊า Ø อิสระตามอัธยาศัย TRANSFER ไปสนามบิน– กรุงเทพฯ              
เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
           หลังอาหารเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ........จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
                        เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่   (FD3603  1420-1555) หรือ (FD3607  2225-0020)
                        ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..
 
 
 

(ทางบริษัทฯ ขอสวงนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในบาง PERIOD จะแจ้งให้ทราบเมื่อกรุ๊ป CONFIRM)ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองทัวร์

  
4ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 6,000 บาทต่อผู้โดยสาร ภายใน 24 ชัวโมง หรือตามวันที่ DUEDATE
       หลังจากที่ได้ทำการจอง เมื่อได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้และจะต้องเรียก
       เก็บค่าตั๋วเต็มราคาหากแจ้งยกเลิก
   4 ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวัน DUEDATE ที่กำหนดให้
   4เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 
เงื่อนไขการยกเลิก
   4เมื่อทำการชำระเงินค่ามัดจำ หรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินนทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้ และจะต้องเรียกเก็บค่าตั่วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่น ค่าวีวซ่า. ค่าการันตีห้องพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง 
   4กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา
   4กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 10 วันทำการ หรือ NO SHOWในวันเดินทาง
       ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 

ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จูไห่

 

 
 

บริษัททัวร์, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก 
ดูรายละเอียดโปรแกรมเต็ม บริษัททัวร์, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก คลิ๊ก   บริษัททัวร์, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก


 

 
รวมรายการท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง และ ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง

รวมรายการท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง หลากหลายสายการบิน article
( 100 - MC 03 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) article
( 100 - MC 08 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเซี่ยน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD)
( 100 - HK 08 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเซี่ยน ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD) article
( Hiso 01 ) ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่โป๋หลิน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 02 ) ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 03 ) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 04 ) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 4 วัน 3 คืน แถมฟรีนองปิง โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 05 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (พักฮ่องกง 1 คืน, เซินเจิ้น 1 คืน) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 06 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (พักเซินเจิ้น 2 คืน) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 07 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (พักเซินเจิ้น 2 คืน, ฮ่องกง 1 คืน) โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 08 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 09 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 10 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
( Hiso 11 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 12 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 13 ) แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)